Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Ochrana osobních údajů

Informace týkající se zpracování osobních údajů při žádosti o pracovní místo
ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

I. Správce údajů
Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů je společnost KARO – Leather Company s r.o., IČ: 28205413, Rohanské nábřeží 642/35, Karlín, 186 00 Praha (dále jen „Správce“), která Vás v souladu s nařízením GDPR tímto informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Přehled zpracovávaných osobních údajů
Správce o Vás zpracovává pouze ty osobní údaje, které mu poskytnete v rámci osobní
komunikace, korespondenčně nebo prostřednictvím formuláře nacházejícího se na
těchto webových stránkách, a to vždy jen v rozsahu nezbytném k naplnění příslušného
účelu, kterým je výběr vhodného uchazeče o danou pracovní pozici, přičemž se jedná
zejména následující údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, fotografie
obličeje, adresa trvalého případně přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa,
státní příslušnost, vzdělání, telefonní číslo, e-mailová adresa.
Po ukončení výběrového řízení správce zpracovává Vaše osobní údaje pro účely
oprávněného zájmu správce, a to pro potřeby prokázání, že výběrové řízení na danou
pracovní pozici proběhlo řádně a transparentně a pro účely určení, obhajobu
a vymáhání práv správce. Vaše osobní údaje správce zpracovává v souladu s platnými
a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

III. Právní základ pro zpracování
Právní úkon Subjektu údajů spočívající v odeslání životopisu a dalších osobních informací Správci za účelem získaní pracovní pozice, zákony a další právní předpisy, oprávněné zájmy Správce.

IV. Účely zpracování osobních údajů
Správce zpracovává Vaše osobní údaje zákonným způsobem pro následující účely: A. Pro splnění povinností, které Správci ukládají zákony a další právní předpisy. Jedná se o zpracování Vašich údajů pro účely:
 • posouzení kvalifikace, nezbytných předpokladů nebo zvláštních schopností pro výkon
  pracovní pozice;
 • posouzení požadavků na profesní způsobilost.
 • B. Pro účely oprávněných zájmů Správce, které jsou nezbytné pro řádné fungování podniku a ochranu majetku. Jedná se o zpracování Vašich údajů pro účely:
 • povolení vstupu na pracoviště;
 • ochrany majetku kamerovým systémem.
  C. Pro účely, k nimž jste udělili Správci souhlas poskytnutím svého životopisu a vyplněním osobních údajů na webových stránkách Správce. Jedná se o zpracování Vašich údajů pro účely:
- zavedení životopisu a vyplněného webového formuláře uchazeče o pracovní pozici do interní databáze uchazečů o pracovní pozici.

V. Příjemci osobních údajů
Pro účely konkrétního výběrového řízení může být správcem vašich osobních údajů
společně s
KARO – Leather Company s.r.o.
KARO – Leather Company s.r.o.
i některá další společnost v rámci skupiny
KARO nebo společnost, která má s
uzavřenou smlouvu
o poskytování služeb a není součástí skupiny KARO, a to však pouze za předpokladu,
že předmětem konkrétního výběrového řízení je pracovní pozice v rámci této
společnosti.
Skupinou KARO se pro účely této informace dále rozumí obchodní korporace KARO INVEST a.s., IČ: 07205571 a KARO Production s.r.o., IČ : 29374731.

VI. Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou u správce uloženy po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 3 let od přijetí Vašeho životopisu.

VII. Práva uchazeče o zaměstnání
 • Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, což znamená, že máte právo od Správce získat informace o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje a o jaké údaje se jedná.
 • Máte také právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na Vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.
 • Máte právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), které představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost Správce vymazat osobní údaje, které o Vás zpracovává, pokud jsou splněny zákonné podmínky a výslovně o to požádáte.
 • Máte právo v určitých případech na omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Máte možnost vznést námitku proti jejich zpracování.
 • Máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud budete nespokojen
se zpracováním Vašich osobních údajů.
 • Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud bylo zpracování
  založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. Odvoláním však není
  dotčena zákonnost zpracování údajů založeném na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
 • V daném případě se neuplatní právo na přenositelnost osobních údajů, neboť se zpracování
  neprovádí automatizovaně.
 • Více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro
  ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

VIII. Kontaktní informace
Kontaktním místem pro uplatnění Vašich práv je personální oddělení Správce. Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete se na Správce obrátit prostřednictvím telefonní linky +420 775 021684 nebo na emailu: michaela.pecinova@karo-leather.com .

IX. Prohlášení subjektu údajů
Odesláním životopisu potvrzuji, že jsem plně porozuměl informaci o zpracování osobních údajů, nežádám jejího dalšího doplnění či vysvětlení a dobrovolně uděluji souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním svých osobních údajů pro účely shora popsané.
Přihlášení proběhlo v pořádku.
Jste příhlášen jako. Host.
Neplatné uživatelské jméno, nebo heslo.
Váš kód je v pořádku, sleva je aplikována.
Váš kód nebyl správně zadán, sleva nebude započítána.
https://www.traditionrolex.com/36
https://www.traditionrolex.com/36